การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ดีที่สุด ( 20 )
23.81%
ดีมาก ( 51 )
60.71%
ดี ( 13 )
15.48%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%