หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
 
นายจำลอง แก้วมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 
บุคลากร
 
 


 
นายวสันต์ บุตรแสนคม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวจินตนา หนูไพร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนฤมล มีพร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


นางอโนชา ธรรมวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล


นางกมลมาศ ศาสตร์พงษ์ศิลป์
นักพัฒนาชุมชน


นายชัยบัญฑิต อุ่นฤทธิ์
นิติกร


นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางจันทร์จิรา ชมภูพาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายธะนาพร จำรัสพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมยศ รักดีศิริสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน